czwartek, 2 lutego 2017

DOTYCZY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I KLASY I SP

Szanowni Państwo! W związku z licznymi telefonami ze strony rodziców dot. terminów rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/18 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 
REKRUTACJA
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
 
Art. 204.1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1. Publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
4. Przepisy art. 20 ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.
5. W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20 ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.
 
Oznacza to, że w pierwszej kolejności Rada Miejska w Pszczynie musi podjąć uchwałę w sprawie kryteriów, a Burmistrz wydać zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego. Najbliższa Sesja, na której będzie to można zrobić, będzie w marcu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz